Ben je benieuwd naar de algemene voorwaarden van onze internationale webshop? Klik dan hier.
Hieronder vind je de algemene voorwaarden van The School of Life Amsterdam.

Algemene voorwaarden

ALGEMEEN

1. Bij inschrijving verklaart u zich akkoord met de Algemene Voorwaarden.
2. Zodra de inschrijving is verwerkt, is een overeenkomst met The School of Life Amsterdam tot stand gekomen.
3. Deze overeenkomst heeft betrekking op de op de site vermelde activiteit(en) en/of artikelen.
4. De onderhavige Algemene Voorwaarden maken deel uit van die overeenkomst.
5. In alle gevallen waarin de Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist de directie.
6. Tijdens alle activiteiten uitgaande van The School of Life Amsterdam, zowel direct als indirect, is de deelnemer aansprakelijk voor door hem of haar toegebrachte schade aan goederen, eigendommen en gebouwen van zowel The School of Life Amsterdam als van derden, alsook aan personen; ook indien er geen sprake is van opzet. De deelnemer dient in het bezit te zijn van een WA-verzekering.
7. The School of Life is niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en geld of schade aan personen, door welke oorzaak ook, tijdens de van haar, direct of indirect, uitgaande activiteiten of verzending.
8. Aan eventuele getuigschriften, uitgaande van The School of Life, zijn geen wettelijke bevoegdheden en/of rechten verbonden.

INSCHRIJVEN

1. Inschrijven is alleen en uitsluitend mogelijk via onze website, www.theschooloflife.com/amsterdam. 
2. Het is niet mogelijk om telefonisch in te schrijven.
3. Het is niet mogelijk een plek in een activiteit voorwaardelijk te reserveren.
4. Het is niet mogelijk gratis of tegen betaling één of meerdere lessen als proefles te volgen.
5. Een inschrijving geschiedt voor de volledige activiteit en is bindend.
6. De datum waarop The School of Life de inschrijving ontvangt, is bepalend voor plaatsing in de activiteit.
7. Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
8. De activiteiten gaan alleen door bij voldoende deelnemers, zulks ter beoordeling van The School of Life Amsterdam.
9. Voor alle activiteiten geldt: vol is vol
10. Introducés zijn niet toegestaan en worden te allen tijde geweigerd.
11. Het is niet toegestaan lessen te volgen in een andere groep, bij een andere docent of op een andere locatie. Gemiste lessen en/of excursies kunnen niet worden ingehaald.

BETALEN

1. Betaling bij The School of Life Amsterdam is mogelijk via iDeal.
2. De deelnemer is verantwoordelijk voor het nakomen van de betalingsverplichting, ook wanneer de iDealbetaling mislukt is.
3. In het geval van niet tijdige of onvolledige betaling van het inschrijfgeld, kan The School of Life Amsterdam de deelnemer de toegang tot de desbetreffende activiteit ontzeggen.
4. Bij blijvende niet (of niet volledige) nakoming van de betalingsverplichting, wordt de eerder genoemde overeenkomst ontbonden met instandhouding van de betalingsverplichting van de deelnemer.
5. Bij blijvende niet (of niet volledige) nakoming van de betalingsverplichting worden de aanmaningskosten, alsmede alle kosten voor incasso en rechtsgang, op de deelnemer verhaald.

VERZUIM EN TUSSENTIJDS BEËINDIGEN

1. Het verzuim van lessen geeft geen recht op het inhalen daarvan, noch op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het betaalde inschrijfgeld.
2. Bij verminderde validiteit dient u ons van te voren te bellen en te informeren naar de mogelijkheid tot het volgen van de betreffende activiteit. Bij verzuim hiervan bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen en kunt u na aanvang van de activiteit geen rechten tot annuleren meer doen gelden.

ANNULEREN

1. Voor onze tickets geldt geen herroepingsrecht, het is daarom niet mogelijk om gekochte kaarten te annuleren of te ruilen.
2. Bij overmacht wordt geen geld terug gegeven aan een bezoeker.

WIJZIGINGEN

1. Alle op de site, in acties of in bevestigingen en/of overzichten genoemde data zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de genoemde data kunnen geen rechten worden ontleend.
2. The School of Life Amsterdam behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de programmering (zoals data, locatie, docent etc.) zonder restitutie van gelden.
3. The School of Life Amsterdam is gerechtigd om een activiteit af te gelasten. The School of Life Amsterdam is niet aansprakelijk voor gevolgschade hiervan, in welke vorm dan ook. Het reeds betaalde inschrijfgeld wordt naar rato gerestitueerd.

Persoonsgegevens en geheimhouding

1. The School of Life Amsterdam en haar medewerkers behandelen alle informatie die door deelnemers wordt verstrekt, zoals persoonlijke en bedrijfssituaties, als vertrouwelijk. Deze informatie wordt alleen gebruikt in de beslotenheid van de groep en classrooms.

DISCLAIMER

The School of Life Amsterdam kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade die is ontstaan ten gevolge van onjuiste of onvolledige informatie op deze website.

 

 

Algemene voorwaarden Lifecard

ARTIKEL 1 BEGRIPPEN

Lifecard – De kaart waarmee de Lifecard houder bepaalde rechten en plichten heeft met betrekking tot het bezoeken van programma’s van The School of Life Amsterdam.

Lifecardhouder – De natuurlijke persoon die eigendom van de Lifecard is en een overeenkomst heeft met The School of Life Amsterdam om gedurende de looptijd van de Lifecard onbeperkt classes en evenementen te bezoeken van The School of Life Amsterdam tegen maandelijkse of jaarlijkse betaling.

Gebruikersvoorwaarden – Deze voorwaarden, waarin het gebruik van de Lifecard word beschreven. 

The School of Life Amsterdam – De organisatie die de Lifecard uitgeeft en de classes en evenementen aanbiedt. www.theschooloflife.com , Frederiksplein 54, 1017 XN, Amsterdam, 020-2200080, amsterdam@theschooloflife.com. 

Persoonsgegevens – De gegevens van de natuurlijke persoon die eigendom is van de door hem of haar aangeschafte Lifecard.

Class – een regulier programma van The School of Life.

Tijdelijke toegang tot class – De periode na aanschaf van de Lifecard en voor ontvangst van de Lifecard waarin met gebruik van een printbare Lifecard toegang wordt verkregen tot de class.

Lifecardbetaling – De kosten voor het gebruik van een Lifecard.

Lifecard I – een type van de Lifecard dat bepaalt welke producten er gebruikt mogen worden.

Lifecard II – een type van de Lifecard dat bepaalt welke producten er gebruikt mogen worden. 

 

Artikel 2 Gebruiksvoorwaarden

1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen de Lifecardhouder en The School of Life Amsterdam. Deze overeenkomst komt tot stand door de aanschaf van een Lifecard.
2. Het privacy statement is van toepassing op de overeenkomst tussen de Lifecardhouder en The School of Life Amsterdam.
3. The School of Life Amsterdam behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Van deze wijzigingen word kennis gegeven op de website van The School of Life Amsterdam.
4. De Lifecardhouder heeft het recht de wijzigingen af te wijzen en de overeenkomst te beëindigen. De beëindiging van de overeenkomst treedt in werking op het moment van ingang van de gewijzigde voorwaarden.
5. De gebruiksvoorwaarden zijn te allen tijde te raadplegen op de website van The School of Life Amsterdam.
6. De toepasselijkheid van andere gebruiksvoorwaarden wordt nadrukkelijk afgewezen.
7. Wanneer de Lifecardhouder gebruik maakt van Lifecard I mag hij of zij onbeperkt naar alle reguliere classes (m.u.v. intensives, summer&winterschools, reeksen en het professional programma) van The School of Life Amsterdam mits er nog een plek vrij is. Ook mag hij of zij twee keer per jaar naar een particulier evenement van The School of Life Amsterdam mits er nog een Lifecardhouder plek vrij is. Verder mag hij of zij twee keer een introducé meenemen naar de reguliere classes van The School of Life Amsterdam.
8. Wanneer de Lifecardhouder gebruik maakt van een Lifecard II mag hij of zij onbeperkt naar alle reguliere classes, particuliere evenementen en reeksen van The School of Life Amsterdam (m.u.v. Summer&winter schools, de jaaropleiding, 10-delige reeksen en het professional programma) mits er nog een Lifecardhouder plek vrij is. Verder mag hij of zij II keer een introducé meenemen naar de reguliere classes van The School of Life Amsterdam.

 

Artikel 3 Gebruik

1. De Lifecard en het gebruik daarvan is persoonlijk; het is niet toegestaan de Lifecard in gebruik te geven aan derden.
2. De Lifecardhouder ontvangt een Lifecard met een unieke barcode die refereert naar het persoonlijke account van de Lifecardhouder op de website van The School of Life.
3. De Lifecard geeft het recht om deel te nemen aan een class, evenement of reeks van The School of Life Amsterdam mits deze tot het aanbod in het Lifecardtype behoort en de plekken voor Lifecardhouders nog beschikbaar zijn.
4. De Lifecardhouder dient zich achtenveertig uur voorafgaande aan het te volgen programma aan te melden via zijn of haar account op de website van The School of Life Amsterdam.
5. Wanneer het programma een reeks betreft dient de Lifecardhouder zich zeven dagen voorafgaande aan de te volgen reeks aan te melden via zijn of haar account.
6. Bij afzien van deelname aan het door de Lifecardhouder aangemelde programma dient de Lifecardhouder zich acht uur voorafgaande aan het programma af te melden.
7. De Lifecardhouder heeft recht op één toegangsbewijs per programma m.u.v. twee classes per jaar. Voor deze twee classes heeft de Lifecardhouder het recht op twee toegangsbewijzen per class mits hij of zij voorafgaande aan het bezoek aan de class een tweede plaats bestelt via het account van de Lifecardhouder.
8. De Lifecardhouder dient zich bij aanvang van een programma van The School of Life Amsterdam kenbaar te maken door middel van het scannen van de Lifecard.
9. Bij twijfel over de identiteit van de Lifecardhouder of de geldigheid van de Lifecard kan The School of Life Amsterdam toegang tot een programma weigeren.
10. Bij verlies of diefstal van de Lifecard heeft de Lifecardhouder recht op een Lifecard met nieuwe barcode tegen betaling van een bedrag van € 5,- administratiekosten.
11. De Lifecardhouder heeft geen recht op restitutie van het Lifecardgeld over de periode dat de Lifecard niet kan worden gebruikt vanwege verlies of diefstal.

 

Artikel 4 Aanschaf

1. De aanschaf van een Lifecard geschiet via de website van The School of Life. Door middel van het aanvragen van een Lifecard, het invullen van de daartoe verplichte velden (persoonsgegevens & foto) en de (eerste) betaling.
2. De benodigde gegevens voor registratie dienen volledig, correct en actueel te zijn. Zijn de gegevens niet volledig, correct en actueel dan behoudt The School of Life Amsterdam het recht de Lifecard te blokkeren.
3. De Lifecard heeft direct een geldigheidsduur van 1 jaar.  Binnen de eerste 10 dagen deelnemen aan een class of evenement van The School of Life Amsterdam kan door het gebruik van de tijdelijke printbare Lifecard. Bij bezoek aan The School of Life wordt de kaart en een welkomstgeschenk ontvangen. 
4. De Lifecard wordt na 1 jaar automatisch verlengd wanneer de Lifecardhouder de Lifecard niet opzegt (zie artikel 6). 
5. The School of Life Amsterdam heeft het recht het verstrekken van een Lifecard te weigeren aan personen.

 

Artikel 5 Prijzen, Betaling en Duur (Lifecard Incasso betalen is niet meer mogelijk sinds maart 2017)

1. De prijs voor een Lifecard geldt voor één jaar.
2. De minimale periode voor het gebruik van een Lifecard is één jaar.
3. Het Lifecardgeld bedraagt € 299,- (type I) of € 449,- (type II) per jaar.
4. De Lifecardhouder kan kiezen voor het automatisch incasseren van het bedrag per jaar door The School of Life Amsterdam.
5. The School of Life Amsterdam behoudt zich het recht voor de hoogte van het Lifecardgeld te wijzigen. De Lifecardhouder wordt één maand voorafgaande aan de prijswijziging hiervan op de hoogte gesteld. De Lifecardhouder heeft de mogelijkheid de prijswijziging niet te aanvaarden en de Lifecard op te zeggen per de datum waarop de prijswijziging wordt ingevoerd.

Artikel 6 Lifecard incasso betalingen tot maart 2017 (niet meer mogelijk voor Lifecards vanaf maart 2017)

1. De Lifecardhouder kan kiezen voor het automatisch incasseren van het bedrag per maand door The School of Life Amsterdam.
2. Bij automatische incasso wordt het eerste kwartaal van het gebruik van de Lifecard per IDEAL betaald. Het Lifecardgeld voor dit kwartaal bedraagt € 58,50 (type I), € 94,50 (type II). De volgende betalingen vinden plaats per periode van een maand.
3. Na de betaling per IDEAL ontvangt de Lifecardhouder een machtigingsformulier dat volledig naar waarheid ingevuld en ondertekend toegestuurd moet worden naar The School of Life Amsterdam.
4. Door ondertekening van het machtigingsformulier machtigt de Lifecard houder The School of Life Amsterdam tot incasso van het Lifecardgeld.
5. De bankrekening die de Lifecardhouder heeft ingevuld op het machtigingsformulier moet overeenkomen met de bankrekening waarmee de Lifecardhouder de IDEAL betaling heeft gemaakt en zal door The School of Life Amsterdam gebruikt worden voor het incasseren van de termijnen Lifecardgeld.
6. The School of Life Amsterdam behoudt zich het recht voor om de Lifecard te blokkeren in geval het geïncasseerde Lifecardgeld storneert. Wanneer het verschuldigde Lifecardgeld niet geïncasseerd kan worden wordt de Lifecard gedeblokkeerd. De maandelijkse betalingsverplichtingen van de Lifecardhouder worden niet opgeschort door de buiten gebruikstelling van de Lifecard.
7. Wanneer de Lifecardhouder niet voldoet aan de betalingsverplichtingen uit deze algemene voorwaarden zal een incassobureau deze betalingsvordering doorzetten. De kosten voor het niet nakomen van de overeenkomst komen voor rekening van de Lifecardhouder.

 

Artikel 7 Opzegging

1. De Lifecard kan na het verstrijken van een jaar worden opgezegd, met inachtneming van een maand opzegtermijn.
2. Het opzeggen van de Lifecard kan door middel van het verzenden van een e-mail naar Amsterdam@theschooloflife.com of een brief naar Frederiksplein 54, 1017 XN Amsterdam, o.v.v. de datum en reden van opzegging.
3. The School of Life Amsterdam kan de overeenkomst met de Lifecardhouder opzeggen indien er fraude is gepleegd met de Lifecard, niet (voldoende) betaald is voor de Lifecard of er onjuiste gegevens zijn verstrekt.
4. Wanneer The School of Life Amsterdam de overeenkomst met de Lifecardhouder binnen de eerste 6 maanden opzegt i.v.m. bovengenoemde redenen wordt het Lifecardgeld voor deze maanden niet gestorneerd.
5. The School of Life Amsterdam is gerechtigd tot het stopzetten van haar dienstverlening in relatie tot de Lifecard. The School of Life Amsterdam kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventueel geleden schade door de Lifecardhouder wegens het stopzetten van deze dienstverlening. Termijnen die reeds betaald zijn voor de maanden na de gestopte dienstverlening worden gestorneerd.

 

Artikel 8 Persoonsgegevens 

1. In verband met de dienstverlening in relatie tot de Lifecard verwerkt The School of Life Amsterdam persoonsgegevens van de Lifecardhouders. Deze gegevens worden niet aan derden gegeven en worden met beleid bewaard (privacy statement).
2. De Lifecardhouder brengt The School of Life Amsterdam tijdig op de hoogte van wijzigingen in de persoonsgegevens.
3. The School of Life Amsterdam is niet aansprakelijk voor het foutief doorgeven van persoonsgegevens door de Lifecardhouder.

 

Artikel 9 overige bepalingen

1. Met vragen over de Lifecard, het gebruik daarvan of de algemene voorwaarden kunt u contact opnemen met amsterdam@theschooloflife.com020-2200080
2. Alle rechtsbetrekkingen m.b.t. de Lifecard worden beheerst door het Nederlands recht. Geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.
3. The School of Life Amsterdam heeft het recht om derden in te schakelen bij uitvoering van de Lifecard.