Algemene voorwaarden

Hieronder vind je de algemene voorwaarden van The School of Life Amsterdam voor particulieren. Voor organisaties zijn de algemene voorwaarden hier te vinden
 
Terms and conditions for organisations (in English).
 
Ben je op zoek naar de algemene voorwaarden van onze internationale webshop? Klik dan hier.

Algemeen

1. Bij inschrijving verklaart u zich akkoord met de Algemene Voorwaarden.
2. Zodra de inschrijving is verwerkt, is een overeenkomst met The School of Life Amsterdam tot stand gekomen.
3. Deze overeenkomst heeft betrekking op de op de site vermelde activiteit(en) en/of artikelen.
4. De onderhavige Algemene Voorwaarden maken deel uit van die overeenkomst.
5. In alle gevallen waarin de Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist de directie.
6. Tijdens alle activiteiten uitgaande van The School of Life Amsterdam, zowel direct als indirect, is de deelnemer aansprakelijk voor door hem of haar toegebrachte schade aan goederen, eigendommen en gebouwen van zowel The School of Life Amsterdam als van derden, alsook aan personen; ook indien er geen sprake is van opzet. De deelnemer dient in het bezit te zijn van een WA-verzekering.
7. The School of Life is niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en geld of schade aan personen, door welke oorzaak ook, tijdens de van haar, direct of indirect, uitgaande activiteiten of verzending.
8. Aan eventuele getuigschriften, uitgaande van The School of Life, zijn geen wettelijke bevoegdheden en/of rechten verbonden.

Inschrijven

1. Inschrijven is alleen en uitsluitend mogelijk via onze website, www.theschooloflife.com/amsterdam.
2. Het is niet mogelijk om telefonisch in te schrijven.
3. Het is niet mogelijk een plek in een activiteit voorwaardelijk te reserveren.
4. Het is niet mogelijk gratis of tegen betaling één of meerdere lessen als proefles te volgen.
5. Een inschrijving geschiedt voor de volledige activiteit en is bindend.
6. De datum waarop The School of Life de inschrijving ontvangt, is bepalend voor plaatsing in de activiteit.
7. Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
8. De activiteiten gaan alleen door bij voldoende deelnemers, zulks ter beoordeling van The School of Life Amsterdam.
9. Voor alle activiteiten geldt: vol is vol.
10. Introducés zijn niet toegestaan en worden te allen tijde geweigerd.
11. Het is niet toegestaan lessen te volgen in een andere groep, bij een andere docent of op een andere locatie. Gemiste lessen en/of excursies kunnen niet worden ingehaald.

Betalen

1. Betaling bij The School of Life Amsterdam is mogelijk via iDeal of via factuur.
2. De deelnemer is verantwoordelijk voor het nakomen van de betalingsverplichting, ook wanneer de iDealbetaling mislukt is.
3. In het geval van niet tijdige of onvolledige betaling van het inschrijfgeld, kan The School of Life Amsterdam de deelnemer de toegang tot de desbetreffende activiteit ontzeggen.
4. Bij blijvende niet (of niet volledige) nakoming van de betalingsverplichting, wordt de eerder genoemde overeenkomst ontbonden met instandhouding van de betalingsverplichting van de deelnemer.
5. Bij blijvende niet (of niet volledige) nakoming van de betalingsverplichting worden de aanmaningskosten, alsmede alle kosten voor incasso en rechtsgang, op de deelnemer verhaald.

Verzuim en tussentijds beëindigen

1. Het verzuim van lessen geeft geen recht op het inhalen daarvan, noch op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het betaalde inschrijfgeld.
2. Bij verminderde validiteit dient u ons van te voren te bellen en te informeren naar de mogelijkheid tot het volgen van de betreffende activiteit. Bij verzuim hiervan bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen en kunt u na aanvang van de activiteit geen rechten tot annuleren meer doen gelden.

Annuleren

1. Voor onze tickets geldt herroepingsrecht tot twee weken na inschrijving. Tot die tijd is het mogelijk om gekochte kaarten te annuleren of te ruilen. Indien de startdatum van de training binnen de bedenktijd van 14 dagen valt, geldt dat de bedenktijd voor kosteloos annuleren vervalt op het moment dat de opleiding start. Wanneer de klant zich beroept op het herroepingsrecht, heeft hij of zij recht op volledige terugbetaling van het aankoopbedrag. De terugbetaling zal binnen 14 dagen na herroeping gedaan worden. 
2. Bij overmacht wordt geen geld terug gegeven aan een bezoeker.

Wijzigen

1. Alle op de site, in acties of in bevestigingen en/of overzichten genoemde data zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de genoemde data kunnen geen rechten worden ontleend.
2. The School of Life Amsterdam behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de programmering (zoals data, locatie, docent etc.) zonder restitutie van gelden.
3. The School of Life Amsterdam is gerechtigd om een activiteit af te gelasten. The School of Life Amsterdam is niet aansprakelijk voor gevolgschade hiervan, in welke vorm dan ook. Het reeds betaalde inschrijfgeld wordt naar rato gerestitueerd.

Persoonsgegevens en geheimhouding

1. The School of Life Amsterdam en haar medewerkers behandelen alle informatie die door deelnemers wordt verstrekt, zoals persoonlijke en bedrijfssituaties, als vertrouwelijk. Deze informatie wordt alleen gebruikt in de beslotenheid van de groep en classrooms.

Disclaimer

The School of Life Amsterdam kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade die is ontstaan ten gevolge van onjuiste of onvolledige informatie op deze website.