ALGEMENE VOORWAARDEN

Gebruiksvoorwaarden van de website

Welkom op onze website. Wij verzoeken u de algemene voorwaarden aandachtig te lezen. Door zich toegang te verschaffen tot de website van The School of Life Antwerpen, door deze te bezoeken of door gebruik te maken van deze website, gaat u akkoord met de vermelde algemene voorwaarden. Als u deze voorwaarden niet aanvaardt, ben u niet gemachtigd om deze website te gebruiken. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment door ons gewijzigd worden. U moet dus van tijd tot tijd nagaan of er veranderingen zijn aangebracht. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden zijn van kracht op het moment dat ze op de website geplaatst worden.

Wanneer u zich inschrijft voor een activiteit (Klas, Special Event, …), georganiseerd door The School of Life, verklaart u zich akkoord met de Algemene Voorwaarden. Zodra de inschrijving is verwerkt, is een overeenkomst met The School of Life Antwerpen tot stand gekomen. Deze overeenkomst heeft betrekking op de op de website vermelde activiteit(en) en/of artikel(en). De Algemene Voorwaarden maken deel uit van deze overeenkomst. In alle gevallen waarin de Algemene Voorwaarden niet voorzien, ligt de beslissing bij de directie. Tijdens alle door The School of Life Antwerpen georganiseerde activiteiten, zowel direct als indirect, is de deelnemer aansprakelijk voor de door hem of haar toegebrachte schade aan goederen, eigendommen en gebouwen van zowel The School of Life Antwerpen als van derden, alsook aan personen, ook indien er geen sprake is van opzet. The School of Life is niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en geld of schade aan personen, door welke oorzaak ook, tijdens de van haar, diret of indirect, uitgaande activiteiten. Aan eventuele getuigschriften, uitgaande van The School of Life Antwerpen zijn geen wettelijke bevoegdheden en of /rechten verbonden.

Toegang

We doen al het mogelijke om ervoor te zorgen dat de website correct en vlot gebruikt kan worden. Daarentegen staat dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid jegens u dienen op te nemen indien deze website tijdelijk niet beschikbaar is door technische of andere problemen. We garanderen eveneens niet dat deze website compatibel is met alle hardware en software die u gebruikt.

Intellectuele eigendom

De website en alle eigendommen behorende tot of geassocieerd met The School of Life Antwerpen, met inbegrip van alle merk- en/of handelsnamen, logo’s en software, en alle informatie en andere inhoud op deze website (inclusief, maar zonder beperking, tekst, afbeeldingen, video’s, muziek, geluid en links) is en blijft ten allen tijde ons eigendom of wordt onder licentie gebruikt en is beschermd door internationale contractsbepalingen en wereldwijde auteursrechten. U gaat hierbij akkoord dat u onder geen enkele omstandigheid geen enkele inbreuk maakt op deze rechten.

Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, is het verboden om de inhoud van en het materiaal op deze website en de onderliggende softwarecode te kopiëren, te wijzigen, aan te passen, te reproduceren, te publiceren, uit te zenden, te distribueren, te verkopen, over te dragen of te exploiteren. De inhoud van en het materiaal op deze website mag echter wel gedownload, geprint of gekopieerd worden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik of als u een zakelijke klant bent en de doeleinden noodzakelijk zijn voor onze zakelijke relatie.

Toegestaan gebruik

U mag deze website gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden, en voor de rechtmatige en juiste doeleinden. U moet voldoen aan alle wetten en regelgevingen die van toepassing zijn in België of andere jurisdicties van waaruit u toegang hebt tot de website. In het bijzonder gaat u ermee akkoord dat u

deze website niet zult gebruiken op een manier die een inbreuk kan betekenen op de rechten van een andere persoon.
geen valse, onbevoegde of frauduleuze boekingen zult maken.
geen gebruik zult maken van software of eender welk apparaat om elektronisch of handmatig te interfereren met de werking en het uiterlijk van deze website, of een poging om de beveiliging te doorbreken.
Wij behouden ons het recht om in alle discretie uw toegang tot deze website te verbieden op elk moment en om welke reden. Indien u een van deze voorwaarden schendt, zal uw gebruik van deze website onmiddelijk beëindigd worden, zonder de noodzaak om hiervan kennis te geven.

Gegevensbescherming

Alle persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt wanneer u deze website gebruikt, zal worden verwerkt in overeenstemming met ons Privacy Beleid. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming dat de door u ingevulde gegevens correct zijn.

Onze aansprakelijkheid

Een van onze hoogste prioriteiten is de informatie op deze website accuraat en up-to-date houden. Daarentegen staat wel dat wij niet aansprakelijk kunnen worden gehouden voor eventuele onjuiste of onbetrouwbare informatie.

Terwijl we proberen ervoor te zorgen dat de website beveiligd is, kunnen wij niet garanderen dat de veiligheid van uw persoonlijke informatie, noch dat de website (of een website waaraan u gekoppeld kan worden) vrij is van virussen of vergelijkbare zaken die uw computer zouden kunnen beschadigen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies van gegevens of voor enige ontkenning, beperking of onderbreking van de toegang tot de website.

Links naar andere websites

Deze website kan links naar andere internetsites bevatten met het oog op het verstrekken van informatie. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites vrij zijn van virussen of iets anders dat destructief zou kunnen werken. Het feit dat een link wordt gecreëerd naar een website van een derde of dat wordt toegelaten dat een website van een derde een link bevat naar de website van The School of Life Antwerpen, betekent niet dat The School of Life de producten of diensten die worden aangeboden op de website van een derde goedkeurt of aanbeveelt noch een impliciete of expliciete beoordeling geeft met betrekking tot de exactheid en/of betrouwbaarheid van de informatie die, rechtstraaks of onrechtstreeks, op de websites van derden kan worden gevonden of met betreking tot de betrouwbaarheid en/of eerbaarheid van derden. Het gebruik van deze websites is volledig op eigen risico.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET BOEKEN VAN TICKETS

Overeenkomst

Het boeken van een special event of een klas op de website van The School of Life Antwerpen houdt in dat er een juridisch bindend contract, ‘de overeenkomst’, ontstaat tussen u, uw gasten en ons. De partijen bij deze overeenkomst zijn: (1) de persoon die de boeking maakt en alle gasten die onder dezelfde boeking vallen, en (2) onze onderneming, CASCO(X), waarvan het geregistreerde adres Bredabaan 758, 2930 Brasschaat, België is. Door het maken van een boeking, in naam van een of meerdere gasten, bevestigt u dat u bevoegd bent om in te stemmen met deze algemene voorwaarden, eveneens in naam van een of meerdere gasten.

CASCO(X) Bvba
Bredabaan 758
2930 Brasschaat 
BE 0547 946 961

Wij bieden onze aan deze overeenkomst onderwerpen evenementen en diensten aan u aan. Daarvoor dient u altijd deze overeenkomst grondig te lezen alvorens u een boeking maakt. Wij kunnen wijzigingen aanbrengen in de voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst. De laatste versie zal echter altijd op deze pagina staan. Indien u gebruik blijft maken van onze website en diensten nadat er wijzigingen zijn gebeurd, wordt u geacht deze wijzigingen in de overeenkomst te hebben aanvaard.

Definities

In deze overeenkomst hebben volgende woorden een specifieke betekenis:

‘Evenement’: elke gebeurtenis of faciliteit aangeboden op de website, met inbegrip van maar niet beperkt tot de klassen, special events, (filosofie)ontbijten, (conversatie)diners, lunch, tours, bezoeken, rondleidingen en huur van gebouwen.

‘Gast’: een persoon (met inbegrip van vrienden, familieleden, kennissen, werknemers, werkgevers of enige andere persoon met wie u een zakelijke relatie hebt) die een Evenement bijwoont in het kader van een boeking door u gemaakt.

Inschrijven

Inschrijven is mogelijk via onze website en in de café&shop van The School of Life Antwerpen. Het is niet mogelijk om een plaats in een activiteit voorwaaardelijk te reserveren. Het is niet mogelijk om gratis of tegen betaling één of meerdere lessen als proefles te volgen. Een inschrijving geldt voor de volledige activiteit en is bindend. Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Voor alle activiteiten geldt dat het aantal plaatsen beperkt is en dat de verkoop dus ook stopt wanneer het maximaal aantal inschrijvingen is bereikt. Het is niet toegestaan lessen te volgen in een andere groep, bij een andere docent of op een andere locatie. Gemiste lessen en/of excursies kunnen niet ingehaald of terugbetaald worden.

Boekingen

Wanneer u via onze website bij ons bestelt, is de reservatie van uw ticket(s) niet bevestigd zolang u geen electronisch ticket van ons hebt ontvangen, zelfs indien u het geld al aans ons hebt overgemaakt. Wij behouden ons het recht voor om reserveringen te weigeren om juridische redenen.

Normaal gesproken zullen wij u uw e-ticket e-mailen naar het e-mailadres dat u bij het intstellen van uw account hebt ingegeven binnen 48 uur na uw boeking. Indien u na 48 uur uw e-ticket niet hebt ontvangen, controleer dan eerst uw spam of ongewenste e-mail en neem pas dan contact met ons op. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw e-mail naar behoren werkt en in staat is om een e-ticket te ontvangen. Wij zijn niet aansprakelijk indien u hier niet voor zorgt.

U bent verplicht om uw e-ticket(s) mee te nemen naar het evenement en deze te laten zien aan de deur om toegelaten te worden. U moet er dus voor zorgen dat u na het ontvangen van uw e-ticket toegang hebt tot een printer en dat u de details op het e-ticket zorgvuldig controleert zodra u de e-mail hebt ontvangen. Het is uw verantwoordelijkheid om dit te doen en wij zijn niet in staat om u te helpen indien de datum, het tijdstip of de locatie verkeerd is, of om u toe te laten tot het evenement indien u uw e-ticket bent vergeten mee te brengen. Het is mogelijk om via een werkende smartphone uw ticket aan ons te tonen, maar u moet verzekeren dat het toestel werkt en opgeladen is.

De prijs voor elk evenement wordt weergegeven op de website en moet volledig worden betaald, in de valuta zoals vermeld op de website, op het moment van de boeking. In zeer zeldzame gevallen kan de prijs veranderen als gevolg van onvoorziene gebeurtenissen. U krijgt in deze gevallen van prijsstijgingen echter altijd de mogelijkheid om uw boeking te annuleren.

Cadeaubonnen moeten binnen 12 maanden na de aankoopdatum worden gebruikt. Houd deze datum dus goed in de gaten indien u iemand een bon cadeau doet of indien u zelf een bon krijgt.

Verzuim en tussentijds beëindigen

Het verzuim van lessen geeft geen recht op het inhalen daarvan, noch op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het betaalde inschrijfgeld. Bij verminderde validiteit dient u ons van te voren te bellen en te informeren naar de mogelijkheid tot het volgen van de betreffende activiteit. Bij verzuim hiervan bent u zelf verantwoordelijke voor de gevolgen en kunt u na aanvang van de activiteit geen rechten tot annuleren meer doen gelden.

Annuleren

Inschrijvingen voor activiteiten kunnen na een boeking niet meer worden geannuleerd. Restitutie van inschrijvingsgeld is derhalve niet mogelijk. Wel kunt u uw plaats zelf aan een ander in uw eigen omgeving afstaan.

Wijzigingen

Alles op de website, in acties of in bevestigingen en/of overzichten genoemde data zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de genoemde data kunnen geen rechten worden ontleend. The School of Life Antwerpen behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de programmering (zoals data, locatie, docent, …) zonder restitutie van gelden. The School of Life Antwerpen is gerechtigd om een activiteit te gelasten. The School of Life Antwerpen is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge hierva, in welke vorm dan ook. Het reeds betaalde inschrijvingsgeld wordt naar rato gerestitueerd.

Aanwezigheid en gedrag

Zorg ervoor dat u steeds op tijd bent voor uw evenement. Om het evenement en de aanwezigen niet te storen, kunnen wij u 30 min na aanvangstijd de toegang weigeren. Het is mogelijk dat wij in bepaalde gevallen zullen filmen of foto’s zullen nemen. Houd er rekening mee dat uw toestemming om gefilmd of opgenomen te worden als deelnemer samenvalt met het akkoord gaan met deze overeenkomst. De opnames kunnen beschikbaar worden gemaakt voor het publiek via de website of op andere manieren.

Voor het belang van iedereen, behouden wij (en namens ons, het personeel van The School of Life) ons het recht om u en/of uw gast(en) de toegang te weigeren of u en/of uw gast(en) te verzoeken te vertrekken als we denken dat u en/of uw gast(en) zich op een storende manier gedragen of op een manier die in strijd is met de regels van de locatie, of op een manier die schade, overlast, overtreding of letsel kunnen veroorzaken. Voor alle duidelijkheid, dit soort gedrag houdt ook het gebruik van mobiele telefoons in nadat u vriendelijk werd verzocht deze uit te schakelen of het gebruik van opname-of fotoapparatuur zonder onze toestemming. Indien u om een bepaalde reden het evenement moet verlaten, wordt in geen geval de boeking terugbetaald.

Aansprakelijkheidsbeperkingen

Niets in deze overeenkomst sluit uit of beperkt onze aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of overlijden door onze nalatigheid of in elke andere omstandigheid. In alle gevallen dat u een van onze evenementen bijwoont, doet u dat op eigen risico. Wij zijn niet verantwoordelijk in volgende situaties:

  • Wanneer een persoon gevraagd wordt om te vertrekken als gevolg van zijn gedrag.
  • Indien een deelnemer bepaalde kosten heeft ten gevolge van ons evenement.
  • In geval van verlies of schade aan persoonlijke eigendommen.
  • In geval van persoonlijk letsel.