The Event You Wish Your Parents Had Visited (Uitverkocht)

*English below

Het belangrijkste wat je als ouder moet weten, is hoe je een goede relatie opbouwt met je kind, zegt psychotherapeut Philippa Perry. Hoe ga je om met zijn/haar gevoelens - zowel de positieve als de onvermijdelijke uitbarstingen van verdriet of woede? Hoe praat je met je kind? En hoe zorg je dat je je eigen grenzen niet overschrijdt?

Tijdens dit evenement in Boom Chicago bespreekt Philippa Perry verschillende manieren waarop je kan bouwen aan de band met je kind en wat er in de weg kan staan. Zo is het volgens haar essentieel om bewust terug te gaan naar je eigen jeugd. Deze komt namelijk, of je het nou wilt of niet, toch onvermijdelijk weer om de hoek kijken. Opeens weet je weer hoe het voelde om naar je kamer te worden gestuurd. Of opeens ben je buitenproportioneel geïrriteerd als je kind weigert om aan tafel te komen zitten (terwijl je zo lekker gekookt hebt). Als je hierop voorbereid bent, kan je de goede kanten van jouw eigen opvoeding meenemen, de minder goede kanten achter je laten en je concentreren op de relatie die jij met je kind wilt opbouwen. Philippa Perry helpt je te zien wat er echt toe doet. 

Tijdens dit evenement bespreekt ze:

- Hoe je je kind leert zijn/haar gevoelens uit te drukken en te accepteren

- Waarom het geen zin heeft om boos te worden (en wat je kan doen als je het toch bent)

- Wat er achter verschillende soorten ‘onwenselijk’ gedrag van kinderen ligt

- Waarom het belangrijk is om terug te gaan naar je eigen jeugd – hoe moeilijk dat soms ook kan zijn

- Dat je hoe dan ook fouten gaat maken én hoe je het vervolgens weer goed kan maken

Over Philippa Perry

Philippa Perry afbeelding2Philippa Perry is psychotherapeut, schrijver, presentator en programmamaker bij de BBC en Channel 4. Dit jaar verscheen bij Penguin haar boek The Book You Wish Your Parents Had Read (and Your Children Will Be Glad That You Did) waarin ze op basis van wetenschappelijk onderzoek, haar ervaring als psychotherapeut en haar ervaring als moeder, advies geeft over hoe je een goede relatie met je kind(eren) kan creëren.  Dit najaar verschijnt bij Uitgeverij Balans de Nederlandse vertaling: Het boek waarvan je wilde dat je ouders het hadden gelezen.

Voor wie is dit evenement

Dit evenement is geschikt voor ouders van kinderen van alle leeftijden en voor toekomstige ouders. Ook kan je, als je durft, je eigen ouders meenemen en samen onderzoeken wat jullie van jouw jeugd kunnen leren.

Praktische informatie

Datum: donderdag 17 oktober 2019
Deuren open: 19:00
Start programma: 19:30
Einde programma: 21:00
Taal: Engels
Locatie: Boom Chicago
Adres: Rozengracht 117, Amsterdam

Tickets

Early-bird-tickets: €25,- (uitverkocht)
Reguliere tickets: €35,- (uitverkocht)

The Event You Wish Your Parents Had Visited

The most important thing you need to know as a parent, is how to build a good relationship with your child, says psychotherapist Philippa Perry. How do you deal with his/her feelings - the positive ones as well as the inevitable outbursts of sadness or anger? How do you talk to your child? And how do you make sure that you don't cross your own boundaries? 

During this event Philippa Perry will show you different ways in which you can create a strong bond with your child and will show you what might get in the way. She emphasises, for example, that it is essential to consciously go back to your own youth. Because, whether you like it or not, you will inevitably be confronted with it. Suddenly you remember what it felt like to be sent to your room, or suddenly you are disproportionately annoyed when your child refuses to sit at the table (after you made his/her favourite dish). If you are prepared for this, you can take the good aspects of your own upbringing with you, leave the lesser ones behind and concentrate on the bond you want to build with your child. Philippa Perry will help you see what really matters.

During this event she will discuss:

- How you can teach your child to express his/her feelings and how to accept them

- Why it is of no use to get angry (and what you can do if you are angry anyway)

- What lies behind different types of 'undesirable' behaviour of children

- Why it is important to go back to your own childhood - no matter how difficult this might be

- That you are inevitably going to make mistakes and how you can repair them

About Philippa Perry

Philippa Perry afbeelding2Philippa Perry is a psychotherapist, writer, presenter at the BBC and Channel 4 and a popular speaker. This year Penguin published, to great acclaim, her book The Book You Wish Your Parents Had Read (and Your Children Will Be Glad That You Did) in which she gives advice on how to create a good relationship with your child(ren) on the basis of scientific research, her experience as a psychotherapist and her experience as a mother.

For whom is this event? 

This event is meant for parents of children of all ages and for future parents. You can also, if you dare, take your own parents with you to explore together what you can learn from your youth. 

Practical Information

Date: Thursday 17 October 2019
Doors open: 19:00
Start: 19:30
End: 21:00
Language: English
Venue: Boom Chicago
Address: Rozengracht 117, Amsterdam

Tickets

Early Bird Tickets: €25,- (sold out)
Regular tickets: €35,- (sold out)

Koop je tickets voor
The Event You Wish Your Parents Had Visited (Uitverkocht)

€35,-

wat:
English
wanneer en waar:
  • Thu 17 Oct 2019 19:30 - 21:00
    Boom Chicago