Business Masterclass: The Power of Reframing

*English below

Ons gedrag wordt grotendeels bepaald door onze aannames. Door deze aannames denken we dat mogelijke dingen onmogelijk zijn. Ze vernauwen onze blik op de wereld en weerhouden ons ervan nieuwe dingen te proberen. We kunnen vrijheid vinden door onze aannames te herkaderen. 

'De klant is koning.'
'Klanten willen altijd de goedkoopste optie.'
'Hoe langer ik aan dit rapport werk, hoe beter het zal worden.'
'Tot laat werken, toont betrokkenheid.'

Dit zijn voorbeelden van fundamentele aannames die onze werkcultuur, bedrijfsmodellen en de manier waarop we met klanten omgaan bepalen. Ze leiden ook tot frustratie, verspilling en burn-out. In deze masterclass laat filosoof Karim Benammar je zien hoe je jouw professionele overtuigingen kunt onderzoeken, hoe je ze kunt aanpassen door een nieuw kader te creëren en hoe je kunt experimenteren met een radicaal nieuwe aanpak.

Om radicale veranderingen door te voeren, moeten we de diepe overtuigingen die onze persoonlijke keuzes en collectief gedrag bepalen, ontdekken en bevragen. Het is een bijzondere ervaring om jezelf te bevrijden van je oude manier van denken, en het is vaak hilarisch. Misschien is de klant bijvoorbeeld meer als een hond die strak aan de lijn gehouden wil worden. En misschien zit de wereld wel vol met klanten die zichzelf willen verwennen met dure dingen. En misschien zijn lange werktijden eigenlijk een teken van incompetentie. Ons huidige gedrag kan opeens heel raar op ons overkomen, en wat ooit belachelijk leek, blijkt een veel gezondere manier van handelen.

Herkaderen helpt je om te innoveren, de wereld vanuit een nieuw perspectief te benaderen en vastgeroeste patronen te overwinnen. Het stelt je in staat om strategieën te ontwikkelen om beter om te gaan met je huidige uitdagingen en jouw wereld te veranderen.

Voor wie is deze masterclass? 
Deze masterclass is bedoeld voor mensen die het lef hebben kritisch naar hun eigen aannames te kijken. Het is voor de mensen die niet willen dat ze na jaren goed en hard presteren met een burn-out thuis komen te zitten; voor mensen die veel willen bereiken, maar dat wel op een duurzame manier willen doen.

De spreker

Karim Benammar is een vooraanstaand Nederlands filosoof. Zijn methode van herkaderen heeft bankiers, investeerders, technologieleiders, docenten, ambtenaren, architecten en stichtingen geïnspireerd om hun uitgangspunten te veranderen en hun manier van werken te veranderen. Karim heeft lesgegeven aan de Kobe University in Kobe, Japan en was Directeur Research aan Hogeschool Amsterdam. Hij werkt nu als onafhankelijk filosofisch spreker en facilitator. Hij is de auteur van Reframing – the art of thinking differently (2012).

TSOL x Circl Events

The School of Life heeft de krachten gebundeld met Circl, een nieuw paviljoen op de Zuidas, gebouwd op basis van circulaire principes. Circl is een plek om te leren en inspiratie op te doen. The School of Life organiseert hier maandelijks evenementen voor de persoonlijke ontwikkeling van professionals die werkzaam zijn op de Zuidas en daarbuiten. Deze evenementen zijn compact, inspirerend en praktisch. Ze vinden 's ochtends plaats, zodat je weer vol energie en met nieuwe ideeën aan de slag kunt.

Praktische informatie

Datum: 20 maart 2019
Deuren open: 9:30
Start programma: 10:00
Eind programma: 12:00
Taal: Engels
Locatie: Circl, Gustav Mahlerplein 1 B
Prijs: €95,- (excl. BTW)

Business Masterclass: The Power of Reframing

Our behaviour is to a large extent determined by our assumptions. These assumptions make us believe that things are impossible, narrow our outlook on the world and stop us from trying new things. We can, however, get unstuck by reframing our assumptions. When we change our thinking, we change our life. 

'The client is king.'
'Customers always want the cheapest option.'
'The longer I spend on this report, the better it will be.'
'Staying late shows commitment.'

These are examples of fundamental assumptions that determine our work culture, business models and the way we engage with customers. They also lead to frustration, waste and burnout. In order to make radical changes, we must discover and question the deep beliefs which rule our personal choices and collective behaviour.

In this masterclass philosopher Karim Benammar will show you how to examine your professional convictions, how to overturn them to construct a new frame, and how to experiment with a radically new approach. It can feel exhilarating to free yourself from your old way of thinking, and it’s often hilarious. Perhaps the client is more like a dog keen on stern guidance. The world is full of customers who want to pamper themselves with expensive things. And working long hours is actually a tell-tale sign of incompetence. Our current behaviour may suddenly appear to be quite mad, and what once seemed ridiculous a much saner way to act.

Reframing helps you to innovate, to approach the world from a fresh perspective and to overcome engrained patterns. It allows you to develop strategies for dealing with your current challenges and to change your world.

For whom is this masterclass?
This masterclass is for people who have the guts to critically examine their own assumptions. It is for those who do not want to go home with a burn-out after they’ve worked hard for years; and for those who want to achieve a lot, but want to do so in a sustainable way.

The speaker

Karim Benammar is a prominent Dutch philosophers. His method of reframing has inspired bankers, investors, technology leaders, teachers, civil servants, architects and foundations to change their assumptions and rethink their ways of working. Karim has worked at Kobe University in Kobe, Japan and as Director of Research Reflection on Action at Amsterdam University of Applied Sciences. He now works as an independent philosophical consultant. He has written about his method of reframing in Reframing – the art of thinking differently (2012).

TSOL x CIRCL Events

The School of Life has teamed up with Circl, a new pavilion on the Zuidas built on circular principles. Circl is a place to learn and find inspiration. The School of Life organises monthly events here for the personal development of professionals working at the Zuidas and beyond. These events are compact, inspiring and practical. They take place in the morning so you can get back to work energised and full of new ideas.

Practical Information

Date: 20 March 2019
Doors open: 9:30
Start: 10:00
End: 11:30
Language: English
Venue: Circl, Gustav Mahlerplein 1 B
Tickets: €95,- (excl. BTW)

Koop je tickets voor
Business Masterclass: The Power of Reframing

€95 (excl btw)

wat:
English